Dịch vụ

Điều kiện giải quyết bằng Trọng tài thương mại

Trả lời:

Để giải quyết tranh chấp giữa các bên bằng hình thức Trọng tài khi phát sinh tranh chấp thì phải dảm bảo điều kiện sau:

Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.

Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thoả thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

 Như vậy các bên phải thỏa thuận Trọng tài trước hoặc sau khi có tranh chấp. Thỏa thuận lựa chọ hình thức giải quyết tranh chấp bằng hình thức Trọng tài được thỏa thuận trong Hợp đồng hoặc bằng Văn bản riêng. 

Luật sư Trần Thị Hà

Công ty Luật An Ninh