Dịch vụ

Kết hôn nhưng vẫn muốn độc lập tài chính

Hiện nay, theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định thì trường hợp của bạn có thể thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng. Nếu hai vợ chồng thỏa thuận được thì các vấn đề về tài sản sẽ được thực hiện như thỏa thuận này. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý một số vấn đề sau để đảm bảo thỏa thuận này sẽ được pháp luật công nhận và bảo đảm thực hiện. Điều 47, 48, 49, 50 Luật Hôn nhân và gia đình quy định như sau:

Về hình thức, thỏa thuận phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực.

Về thời điểm có hiệu lực, chế độ tài sản theo thỏa thuận phải được lập trước khi kết hôn và sẽ có hiệu lực kể từ ngày đăng ký kết hôn.

Về nội dung, thỏa thuận xác định rõ tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng, tài sản để đảm bảo nhu cầu thiết yếu của gia đình; quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng đối với từng loại tài sản và giao dịch có liên quan đến tài sản; điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản; nội dung khác có liên quan. Tất cả các thỏa thuận về nội dung phải tuân thủ quy định của pháp luật Hôn nhân và gia đình và các luật khác có liên quan, không vi phạm quy định tại Điều 50 Luật Hôn nhân và gia đình.

Vợ chồng bạn có thể thỏa thuận sửa đổi, bổ sung nội dung chế độ tài sản. Hình thức sửa đổi, bổ sung phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực.

Khi thực hiện chế độ tài sản theo thỏa thuận mà phát sinh những vấn đề chưa được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì áp dụng quy định tại các Điều29, 30, 31 và 32 của Luật Hôn nhân và gia đình và quy định tương ứng chế độ tài sản theo luật định.

 

Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung

(Công ty Luật TNHH An Ninh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội)