Dịch vụ

Địa điểm giải quyết tranh chấp bằng hình thức Trọng tài thương mại

Trả lời:

Theo quy định tố tụng dân sự khi giải quyết tranh chấp bằng Tòa án thì địa điểm giải quyết tranh chấp là theo lãnh thổ của Tòa án có thẩm quyền. Nhưng đối với việc giải quyết tranh chấp bằng hình thức Trọng tài thì địa điểm giải quyết là theo sự lựa chon của hai bên hoặc Hội đồng trọng tài quyết định. Địa điểm giải quyết tranh chấp có thể trong lãnh thổ Việt Nam hoặc cũng có thể ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Điều này được quy định tại Điều 11 Luật Trọng tài Thương mại về địa điểm giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài:

1. Các bên có quyền thoả thuận địa điểm giải quyết tranh chấp; trường hợp không có thoả thuận thì Hội đồng trọng tài quyết định. Địa điểm giải quyết tranh chấp có thể ở trong lãnh thổ Việt Nam hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam.

2. Trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, Hội đồng trọng tài có thể tiến hành phiên họp tại địa điểm được xem là thích hợp cho việc trao đổi ý kiến giữa các thành viên của Hội đồng trọng tài, việc lấy lời khai của người làm chứng, tham vấn ý kiến các chuyên gia hoặc tiến hành việc giám định hàng hoá, tài sản hoặc tài liệu khác.

Luật sư Trần Văn Chinh

Công ty Luật An Ninh