Dịch vụ

Sử dụng Hóa đơn GTGT sau khi thực hiện việc thay đổi tên và địa chỉ Công ty

Trả lời:

          Về vấn đề mà bạn thắc mắc được quy định chi tiết tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

          Theo đó: tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư này quy định hướng dẫn: “Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)”.

          Như vậy theo như hướng dẫn của Thông tư 39/2014/TT – BTC thì đối với trường hợp của Công ty bạn do không thay đổi mã số thuế mà chỉ thay đổi địa chỉ và tên công ty nếu vẫn có nhu cầu sử dụng tiếp tục số hóa đơn đã in, thì chỉ cần thực hiện việc đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn. Nhưng trước tiên bạn phải gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, theo mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư số 39/2014/TT – BTC.

Chuyên viên Tư vấn: Tiết Phạm Ngọc Điệp - Công ty Luật An Ninh