Dịch vụ

Luật điều chỉnh khi Giải quyết tranh chấp bằng hình thức Trọng tài có yếu tố nước ngoài

Câu hỏi 3:

Khi giải quyết Tranh chấp bằng hình thức Trọng tài trong các giao dịch có yếu tố nước ngoài thì Pháp luật ở đâu được áp dụng giải quyết?

Trả lời:

Khi giải quyết tranh chấp bằng hình thức Trọng tài thì Hội đồng Trọng tài sẽ áp dụng các quy phạm của nước theo quyền lựa chọn của hai bên. Nếu hai bên không lựa chon thì Hội đồng Trọng tài sẽ quyết định. Điều này được quy định tại Điều 14 Luật Trọng tài thương mại như sau:

1. Đối với tranh chấp không có yếu tố nước ngoài, Hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật Việt Nam để giải quyết tranh chấp.

2. Đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài, Hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật do các bên lựa chọn; nếu các bên không có thỏa thuận về luật áp dụng thì Hội đồng trọng tài quyết định áp dụng pháp luật mà Hội đồng trọng tài cho là phù hợp nhất.

3. Trường hợp pháp luật Việt Nam, pháp luật do các bên lựa chọn không có quy định cụ thể liên quan đến nội dung tranh chấp thì Hội đồng trọng tài được áp dụng tập quán quốc tế để giải quyết tranh chấp nếu việc áp dụng hoặc hậu quả của việc áp dụng đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

Luật sư Trần Văn Chinh

Công ty Luật An Ninh