Dịch vụ

Thủ tục nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng

Tại Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định Tài sản chung của vợ chồng như sau:

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
 
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. ..."
 
Mặt khác, Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình quy định Tài sản riêng của vợ, chồng bao gồm: tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân.
 
Căn cứ vào các quy định trên, dù đang trong thời kỳ hôn nhân nhưng bố mẹ chồng đã lập Hợp đồng tặng cho riêng chồng bạn khối tài sản này nên đây được xác định là tài sản riêng của chồng bạn.
 
Tuy nhiên, vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung. Do đó, để khối tài sản này trở thành tài sản chung của vợ chồng, chồng bạn phải quyết định nhập khối tài sản riêng của mình vào tài sản chung theo quy định tại Điều 46 Luật Hôn nhân và gia đình như sau:
 
“Điều 46. Nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung
 
  1. Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.
  2. Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.
  3. Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”.
Theo như quy định trên, để quyền sử dụng mảnh đất trên được nhập vào tài sản chung thì bạn và chồng bạn cần lập văn bản thỏa thuận về việc nhập tài sản riêng vào tài sản chung này. Sau khi có văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, vợ chồng bạn tiến hành đăng ký tại Văn phòng đăng ký đất đai nơi có tài sản để sang tên cho cả vợ chồng bạn trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 
Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung
(Công ty Luật TNHH An Ninh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội)