Dịch vụ

Phụ nữ có những quyền gì trong đời sống gia đình?

Pháp luật Việt Nam hiện nay cũng luôn thể hiện sự quan tâm và bảo vệ cho quyền và lợi ích của người phụ nữ trong đời sống gia đình. Điều 26 Hiến pháp nước ta quy định:

“1. Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới.

  • Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội.
  • Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới

Ngoài ra, vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích của người phụ nữ còn được thể hiện trong các văn bản pháp luật như: Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và gia đình. Cụ thể, có thể trích dẫn một số các quy định như sau:

Tại Điều 18 Luật Bình đẳng giới quy định như sau:

“1. Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình.

Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình.

Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong việcbàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hoá gia đình phù hợp; sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật.

Con trai, con gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển.

Các thành viên nam, nữ trong gia đình có trách nhiệm chia sẻ công việc gia đình".

Ngoài ra, Luật Bình đẳng giới cũng quy định các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong thực hiện bình đẳng giới. Một trong những tổ chức có trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích cho phụ nữ và trẻ em gái tiêu biểu là Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Tại Điều 17 Luật Hôn nhân và gia đình quy định như sau:

“Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật có liên quan”.

Như vậy, nhà nước ta rất quan tâm tới việc ghi nhận và bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ. Ngày từ đời sống gia đình, người phụ nữ được bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Đây là tiền đề cho sự phát triển hơn nữa quyền lợi của người phụ nữ trong xã hội và từ đó xây dựng một xã hội bình đẳng giới.

 

Tư vấn bởi Luật sư Trần Thị Hà

(Công ty Luật TNHH An Ninh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội)