Dịch vụ

Lợi dụng dịch bệnh "đẩy" giá hàng hóa bị xử lý như thế nào?

Hiện nay, khẩu trang không thuộc Danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá. Do đó, theo quy định tại Điều 11, Luật Giá thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có quyền tự định giá hàng hóa khẩu trang do mình sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, những cơ sở này phải thực hiện niêm yết giá và không được mua, bán cao hơn giá niêm yết. Cách thức niêm yết giá được quy định tại Điều 18 Nghị định 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện niêm yết giá theo các hình thức thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách hàng về mức giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bằng cách in, dán, ghi giá trên bảng, trên giấy hoặc trên bao bì của hàng hóa hoặc bằng hình thức khác tại nơi giao dịch hoặc nơi chào bán hàng hóa, dịch vụ để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải niêm yết đúng giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định và mua, bán đúng giá niêm yết. Đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thì niêm yết theo giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định và không được bán cao hơn hoặc mua thấp hơn giá niêm yết.

2. Đồng tiền niêm yết giá là đồng Việt Nam trừ trường hợp pháp luật có quy định riêng.

3. Giá niêm yết là giá hàng hóa, dịch vụ đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) của hàng hóa, dịch vụ đó.”

Đối với hành vi không niêm yết giá hàng hóa tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật hoặc niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng, cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng (theo khoản 5, Điều 1, Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn).

Đối với hành vi bán hàng hóa khẩu trang cao hơn giá niêm yết, cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (theo khoản 3, Điều 12, Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn).

(Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung

Công ty Luật An Ninh - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội)