Dịch vụ

Tôi không sai mà người gây tai nạn bắt tôi bồi thường

Trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông, ngoài bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự, bên có lỗi còn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bên bị thiệt hại.

Căn cứ khoản 2 Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.”

Căn cứ khoản 4 Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Nguyên tắc bồi thường thiệt hại như sau:

“Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.”

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 601 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra như sau:

“1. Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định.

Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải vận hành, sử dụng, bảo quản, trông giữ, vận chuyển nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng quy định của pháp luật.

3. Chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ trường hợp sau đây:

a) Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại;

b) Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, CSGT đã kết luận bên va chạm với bạn là bên có lỗi. Mặt khác đối với các lỗi như bạn nói thì bên va chạm hoàn toàn có lỗi cố ý. Do đó, căn cứ theo các quy định pháp luật trên, bạn không có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại cho họ.

Ngoài ra, trong trường hợp này, bạn còn có thể yêu cầu phía bên gây tai nạn bồi thường thiệt hại cho mình theo quy định tại khoản 1 Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.”

(Tư vấn với Luật sư Đặng Thành Chung

Công ty Luật An Ninh - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội)