Dịch vụ

Đóng dấu vào Hóa đơn cho bên mua hàng

Theo quy định tại điểm h, khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT – BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ- CP và 04/2014/NĐ- CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành thì “dấu của người bán” là một trong những nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập.

Tuy nhiên cũng theo Thông tư này, thì tại khoản 3 Điều 4 có đưa ra các trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc: “a, Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn về dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theo hướng dẫn của thông tư này.

b) Các trường hợp sau không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán phải lập hóa đơn có đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 Điều này:

- Hóa đơn tự in của tổ chức kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại được thành lập theo quy định của pháp luật không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của người mua, dấu của người bán.

- Đối với tem, vé: Trên tem, vé có mệnh giá in sẵn không nhất thiết phải có chữ ký người bán, dấu của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký người mua.

- Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán”.

- Các trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Như vậy thắc mắc của bạn đã được giải thích rõ trong điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT- BTC, tức là việc hóa đơn thanh toán trong siêu thị của bạn  mặc dù không có dấu của siêu thị (dấu của người bán) nhưng hóa đơn đó vẫn có giá trị, trừ trường hợp bạn là đơn vị kế toàn có yêu cầu phía siêu thị phải lập hóa đơn có đầy đủ các thông tin bắt buộc.

Chuyên viên tư vấn: Tiết Phạm Ngọc Điệp - Công ty Luật An Ninh - Website: luatanninh.vn