Dịch vụ

Quy định về quản lý, sử dụng pháo hoa

Tại khoản 2, 3 Điều 14 Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo có hiệu lực - 11/01/2021 quy định như sau:

“Điều 14. Điều kiện nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa

2. Việc kinh doanh pháo hoa phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường;

b) Kho, phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh pháo hoa phải phù hợp, bảo đảm điều kiện về bảo quản, vận chuyển, phòng cháy và chữa cháy;

c) Người quản lý, người phục vụ có liên quan đến kinh doanh pháo hoa phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn;

d) Chỉ được kinh doanh pháo hoa bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

3. Việc xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép nghiên cứu, sản xuất pháo hoa, thuốc pháo hoa thì được xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa;

b) Pháo hoa xuất khẩu, nhập khẩu phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chủng loại, nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu, nước sản xuất, năm sản xuất, hạn sử dụng trên từng loại pháo hoa”.

Căn cứ theo quy định trên, chỉ các tổ chức, doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường mới được kinh doanh pháo hoa. Ngoài ra, đơn vị kinh doanh pháo hoa còn phải đáp ứng các điều kiện quy định khác về kho bãi, phương tiện vận chuyển, người quản lý, chất lượng pháo hoa theo quy định tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP.

Đối với hoạt động xuất, nhập khẩu pháo hoa thì chỉ cần đáp ứng điều kiện tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được cấp phép nghiên cứu, sản xuất pháo hoa, thuốc pháo hoa và pháo hoa xuất, nhập khẩu phải đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.