Dịch vụ

Muốn được bồi thường phát sinh sau va chạm, tôi phải làm thế nào?

Hiện nay, tại Điều 584 Bộ luật dân sự về Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định như sau:

“1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Căn cứ quy định trên, người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của bạn mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật dân sự, luật khác có liên quan quy định khác. Thiệt hại được bồi thường phải là thiệt hại thực tế, có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi xâm phạm và thiệt hại đã xảy ra. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại là toàn bộ và kịp thời.

Tuy nhiên, do bạn không nói rõ ngoài thiệt hại phát sinh về sửa chữa xe thì bạn còn bị thiệt hại gì (về tài sản, tính mạng, sức khỏe, …) nên không thể khẳng định chính xác thiệt hại mà bạn được yêu cầu bồi thường theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo quy định tại các Điều 589, 590, 591, 592 Bộ luật dân sự, quy định rất cụ thể các thiệt hại phát sinh từ hành vi xâm phạm tài sản, sức khỏe, tính mạng, danh dự, uy tín, nhân phẩm.

Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Trường hợp bên có hành vi xâm phạm không bồi thường, bạn có quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu bồi thường thiệt hại, thời hiệu khởi kiện là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

(Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung

Công ty Luật An Ninh - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội)